Адміністрація інституту

ОГЛОБЛЯ
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Дире­ктор інсти­ту­ту,
Заслу­же­ний діяч нау­ки і техні­ки Укра­ї­ни,
доктор техні­чних наук, про­фе­сор

ДУБ
ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

Засту­пник дире­кто­ра
з екс­плу­а­та­ції та роз­ви­тку

ГРЕБАН
ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Голов­ний інже­нер інсти­ту­ту

ЖДАНОВ
АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Засту­пник голов­но­го інже­не­ра інсти­ту­ту